842 KB
/srv/reproducible-results/rbuild-debian/tmp.7MiL7VxA6M/b1/r-cran-rrcov_1.4-9-1_amd64.changes vs.
/srv/reproducible-results/rbuild-debian/tmp.7MiL7VxA6M/b2/r-cran-rrcov_1.4-9-1_amd64.changes
394 B
Files
    
Offset 1, 3 lines modifiedOffset 1, 3 lines modified
  
1 ·a41ad1c0636f6c9f18e7f​0062aaef677·​47000·​debug·​optional·​r-​cran-​rrcov-​dbgsym_1.​4-​9-​1_amd64.​deb1 ·bb72fb00b689ecf2ace3b​4ad28f9dbf3·​47004·​debug·​optional·​r-​cran-​rrcov-​dbgsym_1.​4-​9-​1_amd64.​deb
2 ·39f490378d7303a2fa93c​edf7903a284·​1883996·​gnu-​r·​optional·​r-​cran-​rrcov_1.​4-​9-​1_amd64.​deb2 ·0bc60d34cd78d1538ac59​c6277e544ec·​1885652·​gnu-​r·​optional·​r-​cran-​rrcov_1.​4-​9-​1_amd64.​deb
839 KB
r-cran-rrcov_1.4-9-1_amd64.deb
367 B
file list
    
Offset 1, 3 lines modifiedOffset 1, 3 lines modified
1 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0········​0········​0········​4·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​debian-​binary1 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0········​0········​0········​4·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​debian-​binary
2 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0········​0········​0·····​2620·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​control.​tar.​xz2 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0········​0········​0·····​2620·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​control.​tar.​xz
3 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0········​0········​0··​1881184·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​data.​tar.​xz3 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0········​0········​0··​1882840·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​data.​tar.​xz
736 B
control.tar.xz
708 B
control.tar
638 B
./control
    
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 Package:​·​r-​cran-​rrcov1 Package:​·​r-​cran-​rrcov
2 Version:​·​1.​4-​9-​12 Version:​·​1.​4-​9-​1
3 Architecture:​·​amd643 Architecture:​·​amd64
4 Maintainer:​·​Debian·​R·​Packages·​Maintainers·​<r-​pkg-​team@alioth-​lists.​debian.​net>4 Maintainer:​·​Debian·​R·​Packages·​Maintainers·​<r-​pkg-​team@alioth-​lists.​debian.​net>
5 Installed-​Size:​·​22445 Installed-​Size:​·​2245
6 Depends:​·​r-​base-​core·​(>=·​3.​6.​2-​2)​,​·​r-​api-​3.​5,​·​r-​cran-​robustbase·​(>=·​0.​92.​1)​,​·​r-​cran-​mvtnorm,​·​r-​cran-​lattice,​·​r-​cran-​cluster,​·​r-​cran-​pcapp,​·​libblas3·​|·​libblas.​so.​3,​·​libc6·​(>=·​2.​29)​,​·​liblapack3·​|·​liblapack.​so.​36 Depends:​·​r-​base-​core·​(>=·​3.​6.​2-​2)​,​·​r-​api-​3.​5,​·​r-​cran-​robustbase·​(>=·​0.​92.​1)​,​·​r-​cran-​mvtnorm,​·​r-​cran-​lattice,​·​r-​cran-​cluster,​·​r-​cran-​pcapp,​·​libblas3·​|·​libblas.​so.​3,​·​libc6·​(>=·​2.​29)​,​·​liblapack3·​|·​liblapack.​so.​3
7 Recommends:​·​r-​cran-​mass7 Recommends:​·​r-​cran-​mass
8 Suggests:​·​r-​cran-​ellipse8 Suggests:​·​r-​cran-​ellipse
9 Section:​·​gnu-​r9 Section:​·​gnu-​r
10 Priority:​·​optional10 Priority:​·​optional
11 Homepage:​·​https:​/​/​cran.​r-​project.​org/​package=rrcov11 Homepage:​·​https:​/​/​cran.​r-​project.​org/​package=rrcov
12 Description:​·​Scalable·​Robust·​Estimators·​with·​High·​Breakdown·​Point12 Description:​·​Scalable·​Robust·​Estimators·​with·​High·​Breakdown·​Point
48.0 B
./md5sums
30.0 B
./md5sums
Files differ
838 KB
data.tar.xz
838 KB
data.tar
4.8 KB
file list
    
Offset 16, 16 lines modifiedOffset 16, 16 lines modified
16 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​1343·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​Meta/​nsInfo.​rds16 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​1343·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​Meta/​nsInfo.​rds
17 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​1192·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​Meta/​package.​rds17 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​1192·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​Meta/​package.​rds
18 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​······​290·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​Meta/​vignette.​rds18 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​······​290·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​Meta/​vignette.​rds
19 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​4973·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​NAMESPACE19 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​4973·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​NAMESPACE
20 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​1476·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​NEWS.​Rd20 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​1476·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​NEWS.​Rd
21 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​R/​21 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​R/​
22 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​1056·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​R/​rrcov22 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​1056·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​R/​rrcov
23 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​···​701208·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​R/​rrcov.​rdb23 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​···​701210·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​R/​rrcov.​rdb
24 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​4814·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​R/​rrcov.​rdx24 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​4817·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​R/​rrcov.​rdx
25 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​bm/​25 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​bm/​
26 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​2619·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​bm/​bm_lts.​m26 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​2619·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​bm/​bm_lts.​m
27 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​2286·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​bm/​bm_mcd.​m27 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​2286·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​bm/​bm_mcd.​m
28 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​3155·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​bm/​bmlts.​S28 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​3155·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​bm/​bmlts.​S
29 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​3125·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​bm/​bmmcd.​S29 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​3125·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​bm/​bmmcd.​S
30 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​data/​30 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​data/​
31 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​2229·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​data/​Appalachia.​rda31 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​2229·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​data/​Appalachia.​rda
Offset 51, 17 lines modifiedOffset 51, 17 lines modified
51 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​1349·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​doc/​index.​html51 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​1349·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​doc/​index.​html
52 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​····​12627·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​doc/​rrcov.​R52 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​····​12627·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​doc/​rrcov.​R
53 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​···​113519·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​doc/​rrcov.​Rnw53 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​···​113519·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​doc/​rrcov.​Rnw
54 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​···​596332·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​doc/​rrcov.​pdf54 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​···​596332·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​doc/​rrcov.​pdf
55 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​help/​55 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​help/​
56 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​7901·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​help/​AnIndex56 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​7901·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​help/​AnIndex
57 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​1895·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​help/​aliases.​rds57 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​1895·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​help/​aliases.​rds
58 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​······​822·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​help/​paths.​rds58 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​······​826·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​help/​paths.​rds
59 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​···​404233·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​help/​rrcov.​rdb59 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​···​404698·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​help/​rrcov.​rdb
60 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​2223·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​help/​rrcov.​rdx60 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​2230·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​help/​rrcov.​rdx
61 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​html/​61 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​html/​
62 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​····​42318·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​html/​00Index.​html62 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​····​42318·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​html/​00Index.​html
63 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​1335·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​html/​R.​css63 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​·····​1335·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​html/​R.​css
64 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​libs/​64 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​libs/​
65 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​····​60328·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​libs/​rrcov.​so65 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​····​60328·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov/​libs/​rrcov.​so
66 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​share/​66 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​share/​
67 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​share/​doc/​67 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​share/​doc/​
1.02 KB
./usr/lib/R/site-library/rrcov/R/rrcov.rdb
962 B
Rscript --vanilla - {}
    
Offset 4288, 15 lines modifiedOffset 4288, 15 lines modified
4288 ····​"imports"·​=·​"····​qn·​=·​"qn",​·​l1median·​=·​"l1median",​·​l1median_NLM·​=·​"l1median_NLM",​·​"4288 ····​"imports"·​=·​"····​qn·​=·​"qn",​·​l1median·​=·​"l1median",​·​l1median_NLM·​=·​"l1median_NLM",​·​"
4289 ····​"imports"·​=·​"····​covPC·​=·​"covPC",​·​objplot·​=·​"objplot",​·​l1median_HoCr·​=·​"l1median_HoCr",​·​"4289 ····​"imports"·​=·​"····​covPC·​=·​"covPC",​·​objplot·​=·​"objplot",​·​l1median_HoCr·​=·​"l1median_HoCr",​·​"
4290 ····​"imports"·​=·​"····​ScaleAdv·​=·​"ScaleAdv",​·​l1median_VaZh·​=·​"l1median_VaZh",​·​data.​Zou·​=·​"data.​Zou",​·​"4290 ····​"imports"·​=·​"····​ScaleAdv·​=·​"ScaleAdv",​·​l1median_VaZh·​=·​"l1median_VaZh",​·​data.​Zou·​=·​"data.​Zou",​·​"
4291 ····​"imports"·​=·​"····​l1median_CG·​=·​"l1median_CG",​·​PCAproj·​=·​"PCAproj",​·​l1median_BFGS·​=·​"l1median_BFGS",​·​"4291 ····​"imports"·​=·​"····​l1median_CG·​=·​"l1median_CG",​·​PCAproj·​=·​"PCAproj",​·​l1median_BFGS·​=·​"l1median_BFGS",​·​"
4292 ····​"imports"·​=·​"····​cor.​fk·​=·​"cor.​fk",​·​opt.​BIC·​=·​"opt.​BIC",​·​PCdiagplot·​=·​"PCdiagplot",​·​"4292 ····​"imports"·​=·​"····​cor.​fk·​=·​"cor.​fk",​·​opt.​BIC·​=·​"opt.​BIC",​·​PCdiagplot·​=·​"PCdiagplot",​·​"
4293 ····​"imports"·​=·​"····​plotcov·​=·​"plotcov",​·​l1median_NM·​=·​"l1median_NM")​)​"4293 ····​"imports"·​=·​"····​plotcov·​=·​"plotcov",​·​l1median_NM·​=·​"l1median_NM")​)​"
4294 ····​"lazydata"·​=·​"<environment>"4294 ····​"lazydata"·​=·​"<environment>"
4295 ····​"path"·​=·​""/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​debian/​r-​cran-​rrcov/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov""4295 ····​"path"·​=·​""/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​debian/​r-​cran-​rrcov/​usr/​lib/​R/​site-​library/​rrcov""
4296 ····​"spec"·​=·​"c(name·​=·​"rrcov",​·​version·​=·​"1.​4-​9")​"4296 ····​"spec"·​=·​"c(name·​=·​"rrcov",​·​version·​=·​"1.​4-​9")​"
4297 }4297 }
  
4298 .​__S3MethodsTable__.​·​(environment)​·​=·4298 .​__S3MethodsTable__.​·​(environment)​·​=·
4299 {4299 {
4300 }4300 }
  
24.8 KB
./usr/lib/R/site-library/rrcov/R/rrcov.rdx
24.7 KB
rrcov.rdx-content
24.7 KB
Rscript --vanilla -e 'args <- commandArgs(TRUE); readRDS(args[1])' {}
    
Offset 185, 1185 lines modifiedOffset 185, 1185 lines modified
185 $variables$.​__C__Utable185 $variables$.​__C__Utable
186 [1]·​133139···​1814186 [1]·​133139···​1814
  
187 $variables$.​__C__Uvector187 $variables$.​__C__Uvector
188 [1]·​134953···​4107188 [1]·​134953···​4107
  
189 $variables$.​__NAMESPACE__.​189 $variables$.​__NAMESPACE__.​
190 [1]·​141007·····​62190 [1]·​141009·····​62
  
191 $variables$.​__S3MethodsTable__.​191 $variables$.​__S3MethodsTable__.​
192 [1]·​141209·····​62192 [1]·​141211·····​62
  
193 $variables$`.​__T__$:​base`193 $variables$`.​__T__$:​base`
194 [1]·​165716·····​63194 [1]·​165718·····​63
  
195 $variables$`.​__T__arpLim:​rrcov`195 $variables$`.​__T__arpLim:​rrcov`
196 [1]·​171050·····​63196 [1]·​171052·····​63
  
197 $variables$`.​__T__biplot:​stats`197 $variables$`.​__T__biplot:​stats`
198 [1]·​174831·····​63198 [1]·​174833·····​63
  
199 $variables$`.​__T__csolve:​rrcov`199 $variables$`.​__T__csolve:​rrcov`
200 [1]·​184381·····​63200 [1]·​184383·····​63
  
201 $variables$`.​__T__erho:​rrcov`201 $variables$`.​__T__erho:​rrcov`
202 [1]·​192218·····​63202 [1]·​192220·····​63
  
203 $variables$`.​__T__erhoLim:​rrcov`203 $variables$`.​__T__erhoLim:​rrcov`
204 [1]·​194586·····​63204 [1]·​194588·····​63
  
205 $variables$`.​__T__erhoLimD:​rrcov`205 $variables$`.​__T__erhoLimD:​rrcov`
206 [1]·​197276·····​63206 [1]·​197278·····​63
  
207 $variables$`.​__T__getCenter:​rrcov`207 $variables$`.​__T__getCenter:​rrcov`
208 [1]·​199144·····​63208 [1]·​199146·····​63
  
209 $variables$`.​__T__getCorr:​rrcov`209 $variables$`.​__T__getCorr:​rrcov`
210 [1]·​200737·····​63210 [1]·​200739·····​63
  
211 $variables$`.​__T__getCov:​rrcov`211 $variables$`.​__T__getCov:​rrcov`
212 [1]·​202500·····​63212 [1]·​202502·····​63
  
213 $variables$`.​__T__getData:​rrcov`213 $variables$`.​__T__getData:​rrcov`
214 [1]·​203937·····​63214 [1]·​203939·····​63
  
215 $variables$`.​__T__getDet:​rrcov`215 $variables$`.​__T__getDet:​rrcov`
216 [1]·​207309·····​63216 [1]·​207311·····​63
  
217 $variables$`.​__T__getDistance:​rrcov`217 $variables$`.​__T__getDistance:​rrcov`
218 [1]·​211546·····​63218 [1]·​211548·····​63
  
219 $variables$`.​__T__getEigenvalues:​rrcov`219 $variables$`.​__T__getEigenvalues:​rrcov`
220 [1]·​213028·····​63220 [1]·​213030·····​63
  
221 $variables$`.​__T__getEvals:​rrcov`221 $variables$`.​__T__getEvals:​rrcov`
222 [1]·​215144·····​63222 [1]·​215146·····​63
  
223 $variables$`.​__T__getFlag:​rrcov`223 $variables$`.​__T__getFlag:​rrcov`
224 [1]·​220367·····​63224 [1]·​220369·····​63
  
225 $variables$`.​__T__getLoadings:​rrcov`225 $variables$`.​__T__getLoadings:​rrcov`
226 [1]·​221828·····​63226 [1]·​221830·····​63
  
227 $variables$`.​__T__getMeth:​rrcov`227 $variables$`.​__T__getMeth:​rrcov`
228 [1]·​223285·····​63228 [1]·​223287·····​63
  
229 $variables$`.​__T__getPrcomp:​rrcov`229 $variables$`.​__T__getPrcomp:​rrcov`
230 [1]·​225777·····​63230 [1]·​225779·····​63
  
231 $variables$`.​__T__getQuan:​rrcov`231 $variables$`.​__T__getQuan:​rrcov`
232 [1]·​227721·····​63232 [1]·​227723·····​63
  
233 $variables$`.​__T__getRaw:​rrcov`233 $variables$`.​__T__getRaw:​rrcov`
234 [1]·​231277·····​63234 [1]·​231279·····​63
  
235 $variables$`.​__T__getScale:​rrcov`235 $variables$`.​__T__getScale:​rrcov`
236 [1]·​232736·····​64236 [1]·​232738·····​64
  
237 $variables$`.​__T__getScores:​rrcov`237 $variables$`.​__T__getScores:​rrcov`
238 [1]·​234193·····​64238 [1]·​234195·····​64
  
239 $variables$`.​__T__getSdev:​rrcov`239 $variables$`.​__T__getSdev:​rrcov`
240 [1]·​235736·····​64240 [1]·​235738·····​64
  
241 $variables$`.​__T__getShape:​rrcov`241 $variables$`.​__T__getShape:​rrcov`
242 [1]·​238354·····​64242 [1]·​238356·····​64
  
243 $variables$`.​__T__isClassic:​rrcov`243 $variables$`.​__T__isClassic:​rrcov`
244 [1]·​240030·····​64244 [1]·​240032·····​64
  
245 $variables$`.​__T__isSingular:​rrcov`245 $variables$`.​__T__isSingular:​rrcov`
246 [1]·​241667·····​64246 [1]·​241669·····​64
  
247 $variables$`.​__T__iterM:​rrcov`247 $variables$`.​__T__iterM:​rrcov`
248 [1]·​248588·····​64248 [1]·​248590·····​64
  
249 $variables$`.​__T__names:​base`249 $variables$`.​__T__names:​base`
250 [1]·​250293·····​64250 [1]·​250295·····​64
  
251 $variables$`.​__T__plot:​graphics`251 $variables$`.​__T__plot:​graphics`
252 [1]·​281977·····​64252 [1]·​281979·····​64
  
253 $variables$`.​__T__predict:​stats`253 $variables$`.​__T__predict:​stats`
254 [1]·​286591·····​64254 [1]·​286593·····​64
  
255 $variables$`.​__T__psi:​rrcov`255 $variables$`.​__T__psi:​rrcov`
256 [1]·​289903·····​64256 [1]·​289905·····​64
  
257 $variables$`.​__T__restimate:​rrcov`257 $variables$`.​__T__restimate:​rrcov`
258 [1]·​292448·····​64258 [1]·​292450·····​64
  
259 $variables$`.​__T__scorePlot:​rrcov`259 $variables$`.​__T__scorePlot:​rrcov`
260 [1]·​294477·····​64260 [1]·​294479·····​64
  
261 $variables$`.​__T__screeplot:​stats`261 $variables$`.​__T__screeplot:​stats`
262 [1]·​296726·····​64262 [1]·​296728·····​64
  
263 $variables$`.​__T__show:​methods`263 $variables$`.​__T__show:​methods`
264 [1]·​336705·····​64264 [1]·​336707·····​64
  
265 $variables$`.​__T__summary:​base`265 $variables$`.​__T__summary:​base`
266 [1]·​342881·····​64266 [1]·​342883·····​64
  
267 $variables$`.​__T__vt:​rrcov`267 $variables$`.​__T__vt:​rrcov`
268 [1]·​344677·····​64268 [1]·​344679·····​64
  
269 $variables$`.​__T__wt:​rrcov`269 $variables$`.​__T__wt:​rrcov`
Max diff block lines reached; 22022/25167 bytes (87.50%) of diff not shown.
14.7 KB
./usr/lib/R/site-library/rrcov/help/paths.rds
14.6 KB
paths.rds-content
14.5 KB
Rscript --vanilla -e 'args <- commandArgs(TRUE); readRDS(args[1])' {}
    
Offset 1, 107 lines modifiedOffset 1, 107 lines modified
1 ··​[1]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​Appalachia.​Rd"············1 ··​[1]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​Appalachia.​Rd"············
2 ··​[2]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​Cascades.​Rd"··············2 ··​[2]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​Cascades.​Rd"··············
3 ··​[3]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​Cov-​class.​Rd"·············3 ··​[3]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​Cov-​class.​Rd"·············
4 ··​[4]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovClassic-​class.​Rd"······4 ··​[4]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovClassic-​class.​Rd"······
5 ··​[5]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovClassic.​Rd"············5 ··​[5]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovClassic.​Rd"············
6 ··​[6]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovControl-​class.​Rd"······6 ··​[6]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovControl-​class.​Rd"······
7 ··​[7]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovControlMMest-​class.​Rd"·7 ··​[7]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovControlMMest-​class.​Rd"·
8 ··​[8]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovControlMMest.​Rd"·······8 ··​[8]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovControlMMest.​Rd"·······
9 ··​[9]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovControlMcd-​class.​Rd"···9 ··​[9]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovControlMcd-​class.​Rd"···
10 ·​[10]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovControlMcd.​Rd"·········10 ·​[10]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovControlMcd.​Rd"·········
11 ·​[11]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovControlMest-​class.​Rd"··11 ·​[11]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovControlMest-​class.​Rd"··
12 ·​[12]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovControlMest.​Rd"········12 ·​[12]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovControlMest.​Rd"········
13 ·​[13]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovControlMrcd-​class.​Rd"··13 ·​[13]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovControlMrcd-​class.​Rd"··
14 ·​[14]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovControlMrcd.​Rd"········14 ·​[14]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovControlMrcd.​Rd"········
15 ·​[15]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovControlMve-​class.​Rd"···15 ·​[15]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovControlMve-​class.​Rd"···
16 ·​[16]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovControlMve.​Rd"·········16 ·​[16]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovControlMve.​Rd"·········
17 ·​[17]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovControlOgk-​class.​Rd"···17 ·​[17]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovControlOgk-​class.​Rd"···
18 ·​[18]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovControlOgk.​Rd"·········18 ·​[18]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovControlOgk.​Rd"·········
19 ·​[19]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovControlSde-​class.​Rd"···19 ·​[19]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovControlSde-​class.​Rd"···
20 ·​[20]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovControlSde.​Rd"·········20 ·​[20]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovControlSde.​Rd"·········
21 ·​[21]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovControlSest-​class.​Rd"··21 ·​[21]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovControlSest-​class.​Rd"··
22 ·​[22]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovControlSest.​Rd"········22 ·​[22]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovControlSest.​Rd"········
23 ·​[23]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovMMest-​class.​Rd"········23 ·​[23]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovMMest-​class.​Rd"········
24 ·​[24]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovMMest.​Rd"··············24 ·​[24]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovMMest.​Rd"··············
25 ·​[25]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovMcd-​class.​Rd"··········25 ·​[25]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovMcd-​class.​Rd"··········
26 ·​[26]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovMcd.​Rd"················26 ·​[26]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovMcd.​Rd"················
27 ·​[27]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovMest-​class.​Rd"·········27 ·​[27]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovMest-​class.​Rd"·········
28 ·​[28]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovMest.​Rd"···············28 ·​[28]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovMest.​Rd"···············
29 ·​[29]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovMrcd-​class.​Rd"·········29 ·​[29]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovMrcd-​class.​Rd"·········
30 ·​[30]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovMrcd.​Rd"···············30 ·​[30]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovMrcd.​Rd"···············
31 ·​[31]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovMve-​class.​Rd"··········31 ·​[31]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovMve-​class.​Rd"··········
32 ·​[32]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovMve.​Rd"················32 ·​[32]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovMve.​Rd"················
33 ·​[33]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovOgk-​class.​Rd"··········33 ·​[33]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovOgk-​class.​Rd"··········
34 ·​[34]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovOgk.​Rd"················34 ·​[34]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovOgk.​Rd"················
35 ·​[35]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovRobust-​class.​Rd"·······35 ·​[35]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovRobust-​class.​Rd"·······
36 ·​[36]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovRobust.​Rd"·············36 ·​[36]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovRobust.​Rd"·············
37 ·​[37]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovSde-​class.​Rd"··········37 ·​[37]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovSde-​class.​Rd"··········
38 ·​[38]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovSde.​Rd"················38 ·​[38]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovSde.​Rd"················
39 ·​[39]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovSest-​class.​Rd"·········39 ·​[39]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovSest-​class.​Rd"·········
40 ·​[40]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovSest.​Rd"···············40 ·​[40]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovSest.​Rd"···············
41 ·​[41]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​Lda-​class.​Rd"·············41 ·​[41]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​Lda-​class.​Rd"·············
42 ·​[42]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​LdaClassic-​class.​Rd"······42 ·​[42]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​LdaClassic-​class.​Rd"······
43 ·​[43]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​LdaClassic.​Rd"············43 ·​[43]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​LdaClassic.​Rd"············
44 ·​[44]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​LdaPP-​class.​Rd"···········44 ·​[44]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​LdaPP-​class.​Rd"···········
45 ·​[45]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​LdaPP.​Rd"·················45 ·​[45]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​LdaPP.​Rd"·················
46 ·​[46]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​LdaRobust-​class.​Rd"·······46 ·​[46]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​LdaRobust-​class.​Rd"·······
47 ·​[47]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​Linda-​class.​Rd"···········47 ·​[47]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​Linda-​class.​Rd"···········
48 ·​[48]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​Linda.​Rd"·················48 ·​[48]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​Linda.​Rd"·················
49 ·​[49]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​OsloTransect.​Rd"··········49 ·​[49]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​OsloTransect.​Rd"··········
50 ·​[50]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​Pca-​class.​Rd"·············50 ·​[50]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​Pca-​class.​Rd"·············
51 ·​[51]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​PcaClassic-​class.​Rd"······51 ·​[51]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​PcaClassic-​class.​Rd"······
52 ·​[52]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​PcaClassic.​Rd"············52 ·​[52]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​PcaClassic.​Rd"············
53 ·​[53]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​PcaCov-​class.​Rd"··········53 ·​[53]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​PcaCov-​class.​Rd"··········
54 ·​[54]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​PcaCov.​Rd"················54 ·​[54]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​PcaCov.​Rd"················
55 ·​[55]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​PcaGrid-​class.​Rd"·········55 ·​[55]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​PcaGrid-​class.​Rd"·········
56 ·​[56]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​PcaGrid.​Rd"···············56 ·​[56]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​PcaGrid.​Rd"···············
57 ·​[57]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​PcaHubert-​class.​Rd"·······57 ·​[57]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​PcaHubert-​class.​Rd"·······
58 ·​[58]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​PcaHubert.​Rd"·············58 ·​[58]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​PcaHubert.​Rd"·············
59 ·​[59]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​PcaLocantore-​class.​Rd"····59 ·​[59]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​PcaLocantore-​class.​Rd"····
60 ·​[60]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​PcaLocantore.​Rd"··········60 ·​[60]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​PcaLocantore.​Rd"··········
61 ·​[61]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​PcaProj-​class.​Rd"·········61 ·​[61]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​PcaProj-​class.​Rd"·········
62 ·​[62]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​PcaProj.​Rd"···············62 ·​[62]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​PcaProj.​Rd"···············
63 ·​[63]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​PcaRobust-​class.​Rd"·······63 ·​[63]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​PcaRobust-​class.​Rd"·······
64 ·​[64]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​PredictLda-​class.​Rd"······64 ·​[64]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​PredictLda-​class.​Rd"······
65 ·​[65]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​PredictQda-​class.​Rd"······65 ·​[65]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​PredictQda-​class.​Rd"······
66 ·​[66]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​Qda-​class.​Rd"·············66 ·​[66]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​Qda-​class.​Rd"·············
67 ·​[67]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​QdaClassic-​class.​Rd"······67 ·​[67]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​QdaClassic-​class.​Rd"······
68 ·​[68]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​QdaClassic.​Rd"············68 ·​[68]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​QdaClassic.​Rd"············
69 ·​[69]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​QdaCov-​class.​Rd"··········69 ·​[69]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​QdaCov-​class.​Rd"··········
70 ·​[70]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​QdaCov.​Rd"················70 ·​[70]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​QdaCov.​Rd"················
71 ·​[71]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​QdaRobust-​class.​Rd"·······71 ·​[71]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​QdaRobust-​class.​Rd"·······
72 ·​[72]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​SummaryCov-​class.​Rd"······72 ·​[72]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​SummaryCov-​class.​Rd"······
73 ·​[73]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​SummaryCovRobust-​class.​Rd"73 ·​[73]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​SummaryCovRobust-​class.​Rd"
74 ·​[74]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​SummaryLda-​class.​Rd"······74 ·​[74]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​SummaryLda-​class.​Rd"······
75 ·​[75]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​SummaryPca-​class.​Rd"······75 ·​[75]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​SummaryPca-​class.​Rd"······
76 ·​[76]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​SummaryQda-​class.​Rd"······76 ·​[76]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​SummaryQda-​class.​Rd"······
77 ·​[77]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​T2.​test.​Rd"···············77 ·​[77]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​T2.​test.​Rd"···············
78 ·​[78]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​Wilks.​test.​Rd"············78 ·​[78]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​Wilks.​test.​Rd"············
79 ·​[79]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​biplot.​Rd"················79 ·​[79]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​biplot.​Rd"················
80 ·​[80]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​bus.​Rd"···················80 ·​[80]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​bus.​Rd"···················
81 ·​[81]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​bushmiss.​Rd"··············81 ·​[81]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​bushmiss.​Rd"··············
82 ·​[82]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​covMest-​deprecated.​Rd"····82 ·​[82]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​covMest-​deprecated.​Rd"····
83 ·​[83]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​diabetes.​Rd"··············83 ·​[83]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​diabetes.​Rd"··············
84 ·​[84]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​estimate-​methods.​Rd"······84 ·​[84]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​estimate-​methods.​Rd"······
85 ·​[85]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​fish.​Rd"··················85 ·​[85]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​fish.​Rd"··················
86 ·​[86]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​getCenter-​methods.​Rd"·····86 ·​[86]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​getCenter-​methods.​Rd"·····
87 ·​[87]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​getLoadings-​methods.​Rd"···87 ·​[87]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​getLoadings-​methods.​Rd"···
88 ·​[88]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​hemophilia.​Rd"············88 ·​[88]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​hemophilia.​Rd"············
89 ·​[89]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​isSingular.​Rd"············89 ·​[89]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​isSingular.​Rd"············
90 ·​[90]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​lmom32.​Rd"················90 ·​[90]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​lmom32.​Rd"················
91 ·​[91]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​lmom33.​Rd"················91 ·​[91]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​lmom33.​Rd"················
92 ·​[92]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​maryo.​Rd"·················92 ·​[92]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​maryo.​Rd"·················
93 ·​[93]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​octane.​Rd"················93 ·​[93]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​octane.​Rd"················
94 ·​[94]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​olitos.​Rd"················94 ·​[94]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​olitos.​Rd"················
95 ·​[95]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​pca.​distances.​Rd"·········95 ·​[95]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​pca.​distances.​Rd"·········
96 ·​[96]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​pca.​scoreplot.​Rd"·········96 ·​[96]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​pca.​scoreplot.​Rd"·········
97 ·​[97]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​plot-​methods.​Rd"··········97 ·​[97]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​plot-​methods.​Rd"··········
98 ·​[98]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​pottery.​Rd"···············98 ·​[98]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​pottery.​Rd"···············
99 ·​[99]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​rice.​Rd"··················99 ·​[99]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​rice.​Rd"··················
100 [100]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​rrcov-​utils.​Rd"···········100 [100]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​rrcov-​utils.​Rd"···········
101 [101]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​salmon.​Rd"················101 [101]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​salmon.​Rd"················
102 [102]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​scorePlot.​Rd"·············102 [102]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​scorePlot.​Rd"·············
103 [103]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​soil.​Rd"··················103 [103]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​soil.​Rd"··················
104 [104]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​un86.​Rd"··················104 [104]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​un86.​Rd"··················
105 [105]·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​wages.​Rd"·················105 [105]·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​wages.​Rd"·················
106 attr(,​"first")​106 attr(,​"first")​
107 [1]·​35107 [1]·​37
168 KB
./usr/lib/R/site-library/rrcov/help/rrcov.rdb
167 KB
Rscript --vanilla - {}
    
Offset 46, 15 lines modifiedOffset 46, 15 lines modified
46 ········​structure("····​mcd·​<-​·​CovMcd(Appalachia)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·46 ········​structure("····​mcd·​<-​·​CovMcd(Appalachia)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
47 ········​structure("····​rd·​<-​·​sqrt(getDistance(mcd)​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·47 ········​structure("····​rd·​<-​·​sqrt(getDistance(mcd)​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
48 ········​structure("····​ccov·​<-​·​CovClassic(Appalachia​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·48 ········​structure("····​ccov·​<-​·​CovClassic(Appalachia​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
49 ········​structure("····​cd·​<-​·​sqrt(getDistance(ccov​)​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·49 ········​structure("····​cd·​<-​·​sqrt(getDistance(ccov​)​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
50 ········​structure("····​r.​out·​<-​·​which(rd·​>·​sqrt(qchisq(0.​975,​3)​)​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·50 ········​structure("····​r.​out·​<-​·​which(rd·​>·​sqrt(qchisq(0.​975,​3)​)​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
51 ········​structure("····​c.​out·​<-​·​which(cd·​>·​sqrt(qchisq(0.​975,​3)​)​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·51 ········​structure("····​c.​out·​<-​·​which(cd·​>·​sqrt(qchisq(0.​975,​3)​)​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
52 ········​structure("····​cat(\"Robust:​·​\",​·​length(r.​out)​,​·​\"·​outliers:​·​\",​·​r.​out,​\"\\n\")​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·52 ········​structure("····​cat(\"Robust:​·​\",​·​length(r.​out)​,​·​\"·​outliers:​·​\",​·​r.​out,​\"\\n\")​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
53 ········​structure("····​cat(\"Classical:​·​\",​·​length(c.​out)​,​·​\"·​outliers:​·​\",​·​c.​out,​\"\\n\")​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\examples")​)​,​·​Rdfile·​=·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​Appalachia.​Rd",​·​class·​=·​"Rd",​·​meta·​=·​list(53 ········​structure("····​cat(\"Classical:​·​\",​·​length(c.​out)​,​·​\"·​outliers:​·​\",​·​c.​out,​\"\\n\")​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\examples")​)​,​·​Rdfile·​=·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​Appalachia.​Rd",​·​class·​=·​"Rd",​·​meta·​=·​list(
54 ····​docType·​=·​"data")​,​·​prepared·​=·​3L)​54 ····​docType·​=·​"data")​,​·​prepared·​=·​3L)​
  
55 Cascades·​(list)​·​=·​structure(list(struct​ure(list(structure("·​Annual·​precipitation·​totals·​for·​the·​North·​Cascades·​region",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\title")​,​·55 Cascades·​(list)​·​=·​structure(list(struct​ure(list(structure("·​Annual·​precipitation·​totals·​for·​the·​North·​Cascades·​region",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\title")​,​·
56 ····​structure(list(struct​ure("Cascades",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\name")​,​·56 ····​structure(list(struct​ure("Cascades",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\name")​,​·
57 ····​structure(list(struct​ure("Cascades",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·57 ····​structure(list(struct​ure("Cascades",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·
58 ····​structure(list(struct​ure("datasets",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\keyword")​,​·58 ····​structure(list(struct​ure("datasets",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\keyword")​,​·
59 ····​structure(list(struct​ure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure("··​The·​data·​on·​annual·​precipitation·​totals·​for·​the·​North·​Cascades·​region\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·59 ····​structure(list(struct​ure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure("··​The·​data·​on·​annual·​precipitation·​totals·​for·​the·​North·​Cascades·​region\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·
Offset 99, 15 lines modifiedOffset 99, 15 lines modified
99 ········​structure("····​##··​to·​the·​classical·​ones\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·99 ········​structure("····​##··​to·​the·​classical·​ones\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
100 ········​structure("····​rd·​<-​·​sqrt(getDistance(mcd)​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·100 ········​structure("····​rd·​<-​·​sqrt(getDistance(mcd)​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
101 ········​structure("····​ccov·​<-​·​CovClassic(Cascades)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·101 ········​structure("····​ccov·​<-​·​CovClassic(Cascades)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
102 ········​structure("····​cd·​<-​·​sqrt(getDistance(ccov​)​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·102 ········​structure("····​cd·​<-​·​sqrt(getDistance(ccov​)​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
103 ········​structure("····​r.​out·​<-​·​which(rd·​>·​sqrt(qchisq(0.​975,​3)​)​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·103 ········​structure("····​r.​out·​<-​·​which(rd·​>·​sqrt(qchisq(0.​975,​3)​)​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
104 ········​structure("····​c.​out·​<-​·​which(cd·​>·​sqrt(qchisq(0.​975,​3)​)​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·104 ········​structure("····​c.​out·​<-​·​which(cd·​>·​sqrt(qchisq(0.​975,​3)​)​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
105 ········​structure("····​cat(\"Robust:​·​\",​·​length(r.​out)​,​·​\"·​outliers:​·​\",​·​r.​out,​\"\\n\")​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·105 ········​structure("····​cat(\"Robust:​·​\",​·​length(r.​out)​,​·​\"·​outliers:​·​\",​·​r.​out,​\"\\n\")​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
106 ········​structure("····​cat(\"Classical:​·​\",​·​length(c.​out)​,​·​\"·​outliers:​·​\",​·​c.​out,​\"\\n\")​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\examples")​)​,​·​Rdfile·​=·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​Cascades.​Rd",​·​class·​=·​"Rd",​·​meta·​=·​list(106 ········​structure("····​cat(\"Classical:​·​\",​·​length(c.​out)​,​·​\"·​outliers:​·​\",​·​c.​out,​\"\\n\")​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\examples")​)​,​·​Rdfile·​=·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​Cascades.​Rd",​·​class·​=·​"Rd",​·​meta·​=·​list(
107 ····​docType·​=·​"data")​,​·​prepared·​=·​3L)​107 ····​docType·​=·​"data")​,​·​prepared·​=·​3L)​
  
108 Cov-​class·​(list)​·​=·​structure(list(struct​ure(list(structure("C​lass·​\"Cov\"·​-​-​·​a·​base·​class·​for·​estimates·​of·​multivariate\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·108 Cov-​class·​(list)​·​=·​structure(list(struct​ure(list(structure("C​lass·​\"Cov\"·​-​-​·​a·​base·​class·​for·​estimates·​of·​multivariate\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·
109 ····​structure("····​location·​and·​scatter",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\title")​,​·109 ····​structure("····​location·​and·​scatter",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\title")​,​·
110 ····​structure(list(struct​ure("Cov-​class",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\name")​,​·110 ····​structure(list(struct​ure("Cov-​class",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\name")​,​·
111 ····​structure(list(struct​ure("Cov-​class",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·111 ····​structure(list(struct​ure("Cov-​class",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·
112 ····​structure(list(struct​ure("getCenter-​method",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·112 ····​structure(list(struct​ure("getCenter-​method",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·
Offset 261, 15 lines modifiedOffset 261, 15 lines modified
261 ····​structure(list(struct​ure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure("··​Todorov·​V·​&·​Filzmoser·​P·​(2009)​,​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·261 ····​structure(list(struct​ure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure("··​Todorov·​V·​&·​Filzmoser·​P·​(2009)​,​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·
262 ········​structure("··​An·​Object·​Oriented·​Framework·​for·​Robust·​Multivariate·​Analysis.​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·262 ········​structure("··​An·​Object·​Oriented·​Framework·​for·​Robust·​Multivariate·​Analysis.​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·
263 ········​structure("··​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure(list(struct​ure("Journal·​of·​Statistical·​Software",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\emph")​,​·263 ········​structure("··​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure(list(struct​ure("Journal·​of·​Statistical·​Software",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\emph")​,​·
264 ········​structure(",​·​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure(list(struct​ure("32",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\bold")​,​·264 ········​structure(",​·​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure(list(struct​ure("32",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\bold")​,​·
265 ········​structure("(3)​,​·​1-​-​47.​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure("··​URL·​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·265 ········​structure("(3)​,​·​1-​-​47.​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure("··​URL·​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·
266 ········​structure(list(struct​ure("http:​/​/​www.​jstatsoft.​org/​v32/​i03/​",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\url")​,​·266 ········​structure(list(struct​ure("http:​/​/​www.​jstatsoft.​org/​v32/​i03/​",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\url")​,​·
267 ········​structure(".​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\references")​,​·267 ········​structure(".​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\references")​,​·
268 ····​structure(list(struct​ure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·​structure("showClass(​\"Cov\")​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\examples")​)​,​·​Rdfile·​=·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​Cov-​class.​Rd",​·​class·​=·​"Rd",​·​meta·​=·​list(268 ····​structure(list(struct​ure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·​structure("showClass(​\"Cov\")​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\examples")​)​,​·​Rdfile·​=·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​Cov-​class.​Rd",​·​class·​=·​"Rd",​·​meta·​=·​list(
269 ····​docType·​=·​"class")​,​·​prepared·​=·​3L)​269 ····​docType·​=·​"class")​,​·​prepared·​=·​3L)​
  
270 CovClassic·​(list)​·​=·​structure(list(struct​ure(list(structure("C​lassical·​Estimates·​of·​Multivariate·​Location·​and·​Scatter",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\title")​,​·270 CovClassic·​(list)​·​=·​structure(list(struct​ure(list(structure("C​lassical·​Estimates·​of·​Multivariate·​Location·​and·​Scatter",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\title")​,​·
271 ····​structure(list(struct​ure("CovClassic",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\name")​,​·271 ····​structure(list(struct​ure("CovClassic",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\name")​,​·
272 ····​structure(list(struct​ure("CovClassic",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·272 ····​structure(list(struct​ure("CovClassic",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·
273 ····​structure(list(struct​ure("Cov",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·273 ····​structure(list(struct​ure("Cov",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·
274 ····​structure(list(struct​ure("High·​breakdown·​point",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\concept")​,​·274 ····​structure(list(struct​ure("High·​breakdown·​point",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\concept")​,​·
Offset 313, 15 lines modifiedOffset 313, 15 lines modified
313 ········​structure(",​·​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure(list(struct​ure(list(313 ········​structure(",​·​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure(list(struct​ure(list(
314 ············​structure("CovClassic​-​class",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\link")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\code")​,​·314 ············​structure("CovClassic​-​class",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\link")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\code")​,​·
315 ········​structure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\seealso")​,​·315 ········​structure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\seealso")​,​·
316 ····​structure(list(struct​ure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·​structure("data(hbk)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·316 ····​structure(list(struct​ure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·​structure("data(hbk)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
317 ········​structure("hbk.​x·​<-​·​data.​matrix(hbk[,​·​1:​3])​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·317 ········​structure("hbk.​x·​<-​·​data.​matrix(hbk[,​·​1:​3])​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
318 ········​structure("cv·​<-​·​CovClassic(hbk.​x)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·318 ········​structure("cv·​<-​·​CovClassic(hbk.​x)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
319 ········​structure("cv\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·​structure("summary(cv​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·319 ········​structure("cv\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·​structure("summary(cv​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
320 ········​structure("plot(cv)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\examples")​)​,​·​Rdfile·​=·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovClassic.​Rd",​·​class·​=·​"Rd",​·​meta·​=·​list(320 ········​structure("plot(cv)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\examples")​)​,​·​Rdfile·​=·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovClassic.​Rd",​·​class·​=·​"Rd",​·​meta·​=·​list(
321 ····​docType·​=·​character(0)​)​,​·​prepared·​=·​3L)​321 ····​docType·​=·​character(0)​)​,​·​prepared·​=·​3L)​
  
322 CovClassic-​class·​(list)​·​=·​structure(list(struct​ure(list(structure("C​lass·​\"CovClassic\"·​-​·​classical·​estimates·​of·​multivariate\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·322 CovClassic-​class·​(list)​·​=·​structure(list(struct​ure(list(structure("C​lass·​\"CovClassic\"·​-​·​classical·​estimates·​of·​multivariate\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·
323 ····​structure("····​location·​and·​scatter·​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\title")​,​·323 ····​structure("····​location·​and·​scatter·​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\title")​,​·
324 ····​structure(list(struct​ure("CovClassic-​class",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\name")​,​·324 ····​structure(list(struct​ure("CovClassic-​class",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\name")​,​·
325 ····​structure(list(struct​ure("CovClassic-​class",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·325 ····​structure(list(struct​ure("CovClassic-​class",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·
326 ····​structure(list(struct​ure("classes",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\keyword")​,​·326 ····​structure(list(struct​ure("classes",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\keyword")​,​·
Offset 428, 15 lines modifiedOffset 428, 15 lines modified
428 ········​structure("(3)​,​·​1-​-​47.​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure("··​URL·​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·428 ········​structure("(3)​,​·​1-​-​47.​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure("··​URL·​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·
429 ········​structure(list(struct​ure("http:​/​/​www.​jstatsoft.​org/​v32/​i03/​",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\url")​,​·429 ········​structure(list(struct​ure("http:​/​/​www.​jstatsoft.​org/​v32/​i03/​",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\url")​,​·
430 ········​structure(".​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\references")​,​·430 ········​structure(".​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\references")​,​·
431 ····​structure(list(struct​ure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·​structure("data(hbk)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·431 ····​structure(list(struct​ure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·​structure("data(hbk)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
432 ········​structure("hbk.​x·​<-​·​data.​matrix(hbk[,​·​1:​3])​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·432 ········​structure("hbk.​x·​<-​·​data.​matrix(hbk[,​·​1:​3])​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
433 ········​structure("cv·​<-​·​CovClassic(hbk.​x)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·433 ········​structure("cv·​<-​·​CovClassic(hbk.​x)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
434 ········​structure("cv\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·​structure("summary(cv​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·434 ········​structure("cv\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·​structure("summary(cv​)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
435 ········​structure("plot(cv)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\examples")​)​,​·​Rdfile·​=·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovClassic-​class.​Rd",​·​class·​=·​"Rd",​·​meta·​=·​list(435 ········​structure("plot(cv)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\examples")​)​,​·​Rdfile·​=·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovClassic-​class.​Rd",​·​class·​=·​"Rd",​·​meta·​=·​list(
436 ····​docType·​=·​"class")​,​·​prepared·​=·​3L)​436 ····​docType·​=·​"class")​,​·​prepared·​=·​3L)​
  
437 CovControl-​class·​(list)​·​=·​structure(list(struct​ure(list(structure("C​lass·​\"CovControl\"·​is·​a·​VIRTUAL·​base·​control·​class·​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\title")​,​·437 CovControl-​class·​(list)​·​=·​structure(list(struct​ure(list(structure("C​lass·​\"CovControl\"·​is·​a·​VIRTUAL·​base·​control·​class·​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\title")​,​·
438 ····​structure(list(struct​ure("CovControl-​class",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\name")​,​·438 ····​structure(list(struct​ure("CovControl-​class",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\name")​,​·
439 ····​structure(list(struct​ure("CovControl-​class",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·439 ····​structure(list(struct​ure("CovControl-​class",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·
440 ····​structure(list(struct​ure("classes",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\keyword")​,​·440 ····​structure(list(struct​ure("classes",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\keyword")​,​·
441 ····​structure(list(struct​ure("robust",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\keyword")​,​·441 ····​structure(list(struct​ure("robust",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\keyword")​,​·
Offset 466, 15 lines modifiedOffset 466, 15 lines modified
466 ········​structure(list(struct​ure("valentin.​todorov@chello.​at",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\email")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\author")​,​·466 ········​structure(list(struct​ure("valentin.​todorov@chello.​at",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\email")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\author")​,​·
467 ····​structure(list(struct​ure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure("··​Todorov·​V·​&·​Filzmoser·​P·​(2009)​,​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·467 ····​structure(list(struct​ure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure("··​Todorov·​V·​&·​Filzmoser·​P·​(2009)​,​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·
468 ········​structure("··​An·​Object·​Oriented·​Framework·​for·​Robust·​Multivariate·​Analysis.​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·468 ········​structure("··​An·​Object·​Oriented·​Framework·​for·​Robust·​Multivariate·​Analysis.​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·
469 ········​structure("··​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure(list(struct​ure("Journal·​of·​Statistical·​Software",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\emph")​,​·469 ········​structure("··​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure(list(struct​ure("Journal·​of·​Statistical·​Software",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\emph")​,​·
470 ········​structure(",​·​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure(list(struct​ure("32",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\bold")​,​·470 ········​structure(",​·​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure(list(struct​ure("32",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\bold")​,​·
471 ········​structure("(3)​,​·​1-​-​47.​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure("··​URL·​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·471 ········​structure("(3)​,​·​1-​-​47.​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·​structure("··​URL·​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​,​·
472 ········​structure(list(struct​ure("http:​/​/​www.​jstatsoft.​org/​v32/​i03/​",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\url")​,​·472 ········​structure(list(struct​ure("http:​/​/​www.​jstatsoft.​org/​v32/​i03/​",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\url")​,​·
473 ········​structure(".​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\references")​)​,​·​Rdfile·​=·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovControl-​class.​Rd",​·​class·​=·​"Rd",​·​meta·​=·​list(473 ········​structure(".​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\references")​)​,​·​Rdfile·​=·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovControl-​class.​Rd",​·​class·​=·​"Rd",​·​meta·​=·​list(
474 ····​docType·​=·​"class")​,​·​prepared·​=·​3L)​474 ····​docType·​=·​"class")​,​·​prepared·​=·​3L)​
  
475 CovControlMMest·​(list)​·​=·​structure(list(struct​ure(list(structure("·​Constructor·​function·​for·​objects·​of·​class·​\"CovControlMMest\"·​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\title")​,​·475 CovControlMMest·​(list)​·​=·​structure(list(struct​ure(list(structure("·​Constructor·​function·​for·​objects·​of·​class·​\"CovControlMMest\"·​",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\title")​,​·
476 ····​structure(list(struct​ure("CovControlMMest"​,​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\name")​,​·476 ····​structure(list(struct​ure("CovControlMMest"​,​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\name")​,​·
477 ····​structure(list(struct​ure("CovControlMMest"​,​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·477 ····​structure(list(struct​ure("CovControlMMest"​,​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·
478 ····​structure(list(struct​ure("High·​breakdown·​point",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\concept")​,​·478 ····​structure(list(struct​ure("High·​breakdown·​point",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\concept")​,​·
479 ····​structure(list(struct​ure("classes",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\keyword")​,​·479 ····​structure(list(struct​ure("classes",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\keyword")​,​·
Offset 536, 15 lines modifiedOffset 536, 15 lines modified
536 ········​structure(".​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\references")​,​·536 ········​structure(".​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\references")​,​·
537 ····​structure(list(struct​ure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·​structure("···​##·​the·​following·​two·​statements·​are·​equivalent\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·537 ····​structure(list(struct​ure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·​structure("···​##·​the·​following·​two·​statements·​are·​equivalent\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
538 ········​structure("····​ctrl1·​<-​·​new(\"CovControlMMest​\",​·​bdp=0.​25)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·538 ········​structure("····​ctrl1·​<-​·​new(\"CovControlMMest​\",​·​bdp=0.​25)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
539 ········​structure("····​ctrl2·​<-​·​CovControlMMest(bdp=0​.​25)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·539 ········​structure("····​ctrl2·​<-​·​CovControlMMest(bdp=0​.​25)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
540 ········​structure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·​structure("····​data(hbk)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·540 ········​structure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·​structure("····​data(hbk)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
541 ········​structure("····​CovMMest(hbk,​·​control=ctrl1)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·541 ········​structure("····​CovMMest(hbk,​·​control=ctrl1)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
542 ········​structure("····​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·​structure("····​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·542 ········​structure("····​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·​structure("····​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
543 ········​structure("····​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\examples")​)​,​·​Rdfile·​=·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovControlMMest.​Rd",​·​class·​=·​"Rd",​·​meta·​=·​list(543 ········​structure("····​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\examples")​)​,​·​Rdfile·​=·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovControlMMest.​Rd",​·​class·​=·​"Rd",​·​meta·​=·​list(
544 ····​docType·​=·​character(0)​)​,​·​prepared·​=·​3L)​544 ····​docType·​=·​character(0)​)​,​·​prepared·​=·​3L)​
  
545 CovControlMMest-​class·​(list)​·​=·​structure(list(struct​ure(list(structure("C​lass·​'CovControlMMest'·​-​·​contains·​control·​parameters·​for·​\"CovMMest\"",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\title")​,​·545 CovControlMMest-​class·​(list)​·​=·​structure(list(struct​ure(list(structure("C​lass·​'CovControlMMest'·​-​·​contains·​control·​parameters·​for·​\"CovMMest\"",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\title")​,​·
546 ····​structure(list(struct​ure("CovControlMMest-​class",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\name")​,​·546 ····​structure(list(struct​ure("CovControlMMest-​class",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\name")​,​·
547 ····​structure(list(struct​ure("CovControlMMest-​class",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·547 ····​structure(list(struct​ure("CovControlMMest-​class",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·
548 ····​structure(list(struct​ure("restimate,​CovControlMMest-​method",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·548 ····​structure(list(struct​ure("restimate,​CovControlMMest-​method",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·
549 ····​structure(list(struct​ure("classes",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\keyword")​,​·549 ····​structure(list(struct​ure("classes",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\keyword")​,​·
Offset 638, 15 lines modifiedOffset 638, 15 lines modified
638 ········​structure(".​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\references")​,​·638 ········​structure(".​\n",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\references")​,​·
639 ····​structure(list(struct​ure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·​structure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·639 ····​structure(list(struct​ure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·​structure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
640 ········​structure("····​##·​the·​following·​two·​statements·​are·​equivalent\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·640 ········​structure("····​##·​the·​following·​two·​statements·​are·​equivalent\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
641 ········​structure("····​ctrl1·​<-​·​new(\"CovControlMMest​\",​·​bdp=0.​25)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·641 ········​structure("····​ctrl1·​<-​·​new(\"CovControlMMest​\",​·​bdp=0.​25)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
642 ········​structure("····​ctrl2·​<-​·​CovControlMMest(bdp=0​.​25)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·642 ········​structure("····​ctrl2·​<-​·​CovControlMMest(bdp=0​.​25)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
643 ········​structure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·​structure("····​data(hbk)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·643 ········​structure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·​structure("····​data(hbk)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
644 ········​structure("····​CovMMest(hbk,​·​control=ctrl1)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·644 ········​structure("····​CovMMest(hbk,​·​control=ctrl1)​\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​,​·
645 ········​structure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\examples")​)​,​·​Rdfile·​=·​"/​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​man/​CovControlMMest-​class.​Rd",​·​class·​=·​"Rd",​·​meta·​=·​list(645 ········​structure("\n",​·​Rd_tag·​=·​"RCODE")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\examples")​)​,​·​Rdfile·​=·​"/​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​man/​CovControlMMest-​class.​Rd",​·​class·​=·​"Rd",​·​meta·​=·​list(
646 ····​docType·​=·​"class")​,​·​prepared·​=·​3L)​646 ····​docType·​=·​"class")​,​·​prepared·​=·​3L)​
  
647 CovControlMcd·​(list)​·​=·​structure(list(struct​ure(list(structure("·​Constructor·​function·​for·​objects·​of·​class·​\"CovControlMcd\"",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\title")​,​·647 CovControlMcd·​(list)​·​=·​structure(list(struct​ure(list(structure("·​Constructor·​function·​for·​objects·​of·​class·​\"CovControlMcd\"",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\title")​,​·
648 ····​structure(list(struct​ure("CovControlMcd",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\name")​,​·648 ····​structure(list(struct​ure("CovControlMcd",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\name")​,​·
649 ····​structure(list(struct​ure("CovControlMcd",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·649 ····​structure(list(struct​ure("CovControlMcd",​·​Rd_tag·​=·​"VERB")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\alias")​,​·
650 ····​structure(list(struct​ure("classes",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\keyword")​,​·650 ····​structure(list(struct​ure("classes",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\keyword")​,​·
651 ····​structure(list(struct​ure("robust",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\keyword")​,​·651 ····​structure(list(struct​ure("robust",​·​Rd_tag·​=·​"TEXT")​)​,​·​Rd_tag·​=·​"\\keyword")​,​·
Max diff block lines reached; 158477/171469 bytes (92.42%) of diff not shown.
13.3 KB
./usr/lib/R/site-library/rrcov/help/rrcov.rdx
13.2 KB
rrcov.rdx-content
13.1 KB
Rscript --vanilla -e 'args <- commandArgs(TRUE); readRDS(args[1])' {}
    
Offset 1, 637 lines modifiedOffset 1, 637 lines modified
1 $variables1 $variables
2 $variables$Appalachia​2 $variables$Appalachia​
3 [1]··​286·​23963 [1]··​289·​2398
  
4 $variables$Cascades4 $variables$Cascades
5 [1]·​2967·​23615 [1]·​2973·​2362
  
6 $variables$`Cov-​class`6 $variables$`Cov-​class`
7 [1]·​5612·​47997 [1]·​5621·​4801
  
8 $variables$`CovClassi​c-​class`8 $variables$`CovClassi​c-​class`
9 [1]·​10700··​35629 [1]·​10713··​3564
  
10 $variables$CovClassic​10 $variables$CovClassic​
11 [1]·​14548··​210411 [1]·​14566··​2106
  
12 $variables$`CovContro​l-​class`12 $variables$`CovContro​l-​class`
13 [1]·​16941··​169813 [1]·​16964··​1699
  
14 $variables$`CovContro​lMMest-​class`14 $variables$`CovContro​lMMest-​class`
15 [1]·​18933··​328215 [1]·​18961··​3284
  
16 $variables$CovControl​MMest16 $variables$CovControl​MMest
17 [1]·​22506··​251617 [1]·​22539··​2518
  
18 $variables$`CovContro​lMcd-​class`18 $variables$`CovContro​lMcd-​class`
19 [1]·​25314··​434119 [1]·​25353··​4343
  
20 $variables$CovControl​Mcd20 $variables$CovControl​Mcd
21 [1]·​29945··​348121 [1]·​29988··​3483
  
22 $variables$`CovContro​lMest-​class`22 $variables$`CovContro​lMest-​class`
23 [1]·​33719··​324223 [1]·​33768··​3244
  
24 $variables$CovControl​Mest24 $variables$CovControl​Mest
25 [1]·​37252··​223625 [1]·​37305··​2238
  
26 $variables$`CovContro​lMrcd-​class`26 $variables$`CovContro​lMrcd-​class`
27 [1]·​39782··​385727 [1]·​39840··​3858
  
28 $variables$CovControl​Mrcd28 $variables$CovControl​Mrcd
29 [1]·​43932··299929 [1]·​43994··3002
  
30 $variables$`CovContro​lMve-​class`30 $variables$`CovContro​lMve-​class`
31 [1]·​47223··​352631 [1]·​47292··​3528
  
32 $variables$CovControl​Mve32 $variables$CovControl​Mve
33 [1]·​51039··​256533 [1]·​51112··​2567
  
34 $variables$`CovContro​lOgk-​class`34 $variables$`CovContro​lOgk-​class`
35 [1]·​53896··​345635 [1]·​53974··​3458
  
36 $variables$CovControl​Ogk36 $variables$CovControl​Ogk
37 [1]·​57641··​383537 [1]·​57723··​3837
  
38 $variables$`CovContro​lSde-​class`38 $variables$`CovContro​lSde-​class`
39 [1]·​61767··​335739 [1]·​61854··​3359
  
40 $variables$CovControl​Sde40 $variables$CovControl​Sde
41 [1]·​65413··​346641 [1]·​65504··​3468
  
42 $variables$`CovContro​lSest-​class`42 $variables$`CovContro​lSest-​class`
43 [1]·​69171··​378343 [1]·​69267··​3785
  
44 $variables$CovControl​Sest44 $variables$CovControl​Sest
45 [1]·​73244··​312945 [1]·​73344··​3133
  
46 $variables$`CovMMest-​class`46 $variables$`CovMMest-​class`
47 [1]·​76662··​346947 [1]·​76769··​3470
  
48 $variables$CovMMest48 $variables$CovMMest
49 [1]·​80421··​390849 [1]·​80532··​3910
  
50 $variables$`CovMcd-​class`50 $variables$`CovMcd-​class`
51 [1]·​84617··​459351 [1]·​84732··​4596
  
52 $variables$CovMcd52 $variables$CovMcd
53 [1]·​89495··​702853 [1]·​89615··​7029
  
54 $variables$`CovMest-​class`54 $variables$`CovMest-​class`
55 [1]·​96811··​316055 [1]·​96935··​3162
  
56 $variables$CovMest56 $variables$CovMest
57 [1]·​100257···​549657 [1]·​100385···​5498
  
58 $variables$`CovMrcd-​class`58 $variables$`CovMrcd-​class`
59 [1]·​106039···​400159 [1]·​106171···​4003
  
60 $variables$CovMrcd60 $variables$CovMrcd
61 [1]·​110323···​605161 [1]·​110459···​6052
  
62 $variables$`CovMve-​class`62 $variables$`CovMve-​class`
63 [1]·​116662···​455663 [1]·​116801···​4558
  
64 $variables$CovMve64 $variables$CovMve
65 [1]·​121503···​547465 [1]·​121645···​5476
  
66 $variables$`CovOgk-​class`66 $variables$`CovOgk-​class`
67 [1]·​127265···​348167 [1]·​127411···​3483
  
68 $variables$CovOgk68 $variables$CovOgk
69 [1]·​131032···​511469 [1]·​131182···​5116
  
70 $variables$`CovRobust​-​class`70 $variables$`CovRobust​-​class`
71 [1]·​136435···​372271 [1]·​136590···​3724
  
72 $variables$CovRobust72 $variables$CovRobust
73 [1]·​140443···​298873 [1]·​140603···​2990
  
74 $variables$`CovSde-​class`74 $variables$`CovSde-​class`
75 [1]·​143717···​283275 [1]·​143882···​2834
  
76 $variables$CovSde76 $variables$CovSde
77 [1]·​146838···​555677 [1]·​147006···​5559
  
78 $variables$`CovSest-​class`78 $variables$`CovSest-​class`
79 [1]·​152681···​351379 [1]·​152854···​3515
  
80 $variables$CovSest80 $variables$CovSest
81 [1]·​156483···​868981 [1]·​156660···​8691
  
82 $variables$`Lda-​class`82 $variables$`Lda-​class`
83 [1]·​165457···​342783 [1]·​165638···​3429
  
84 $variables$`LdaClassi​c-​class`84 $variables$`LdaClassi​c-​class`
85 [1]·​169173···​291585 [1]·​169358···​2917
  
Max diff block lines reached; 10570/13313 bytes (79.40%) of diff not shown.
612 KB
./usr/lib/R/site-library/rrcov/libs/rrcov.so
430 B
readelf --wide --notes {}
    
Offset 1, 4 lines modifiedOffset 1, 4 lines modified
  
1 Displaying·​notes·​found·​in:​·​.​note.​gnu.​build-​id1 Displaying·​notes·​found·​in:​·​.​note.​gnu.​build-​id
2 ··​Owner················​Data·​size·»       ​Description2 ··​Owner················​Data·​size·»       ​Description
3 ··​GNU··················​0x00000014»     ​NT_GNU_BUILD_ID·​(unique·​build·​ID·​bitstring)​»       ​····​Build·​ID:​·1a90e343cacba72eff37d​260becf7c727eaf95343 ··​GNU··················​0x00000014»     ​NT_GNU_BUILD_ID·​(unique·​build·​ID·​bitstring)​»       ​····​Build·​ID:​·f6a4fab43e37fa9d2e0fa​a26241d61a6074481e3
611 KB
objdump --line-numbers --disassemble --demangle --reloc --section=.text {}
    
Offset 50, 160 lines modifiedOffset 50, 160 lines modified
50 ····​3800:​»       ​e9·​7b·​ff·​ff·​ff·······»       ​jmpq···​3780·​<__cxa_finalize@plt+0​x40>50 ····​3800:​»       ​e9·​7b·​ff·​ff·​ff·······»       ​jmpq···​3780·​<__cxa_finalize@plt+0​x40>
51 ····​3805:​»       ​66·​2e·​0f·​1f·​84·​00·​00·»       ​nopw···​%cs:​0x0(%rax,​%rax,​1)​51 ····​3805:​»       ​66·​2e·​0f·​1f·​84·​00·​00·»       ​nopw···​%cs:​0x0(%rax,​%rax,​1)​
52 ····​380c:​»       ​00·​00·​00·52 ····​380c:​»       ​00·​00·​00·
53 ····​380f:​»       ​90···················»       ​nop53 ····​380f:​»       ​90···················»       ​nop
  
54 0000000000003810·​<rndstart_@@Base>:​54 0000000000003810·​<rndstart_@@Base>:​
55 rndstart_()​:​55 rndstart_()​:​
56 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​R-​rng4ftn.​c:​456 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​R-​rng4ftn.​c:​4
57 ····​3810:​»       ​e9·​0b·​ff·​ff·​ff·······»       ​jmpq···​3720·​<GetRNGstate@plt>57 ····​3810:​»       ​e9·​0b·​ff·​ff·​ff·······»       ​jmpq···​3720·​<GetRNGstate@plt>
58 ····​3815:​»       ​66·​66·​2e·​0f·​1f·​84·​00·»       ​data16·​nopw·​%cs:​0x0(%rax,​%rax,​1)​58 ····​3815:​»       ​66·​66·​2e·​0f·​1f·​84·​00·»       ​data16·​nopw·​%cs:​0x0(%rax,​%rax,​1)​
59 ····​381c:​»       ​00·​00·​00·​00·59 ····​381c:​»       ​00·​00·​00·​00·
  
60 0000000000003820·​<rndend_@@Base>:​60 0000000000003820·​<rndend_@@Base>:​
61 rndend_()​:​61 rndend_()​:​
62 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​R-​rng4ftn.​c:​762 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​R-​rng4ftn.​c:​7
63 ····​3820:​»       ​e9·​ab·​fd·​ff·​ff·······»       ​jmpq···​35d0·​<PutRNGstate@plt>63 ····​3820:​»       ​e9·​ab·​fd·​ff·​ff·······»       ​jmpq···​35d0·​<PutRNGstate@plt>
64 ····​3825:​»       ​66·​66·​2e·​0f·​1f·​84·​00·»       ​data16·​nopw·​%cs:​0x0(%rax,​%rax,​1)​64 ····​3825:​»       ​66·​66·​2e·​0f·​1f·​84·​00·»       ​data16·​nopw·​%cs:​0x0(%rax,​%rax,​1)​
65 ····​382c:​»       ​00·​00·​00·​00·65 ····​382c:​»       ​00·​00·​00·​00·
  
66 0000000000003830·​<normrnd_@@Base>:​66 0000000000003830·​<normrnd_@@Base>:​
67 normrnd_()​:​67 normrnd_()​:​
68 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​R-​rng4ftn.​c:​1068 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​R-​rng4ftn.​c:​10
69 ····​3830:​»       ​e9·​4b·​f9·​ff·​ff·······»       ​jmpq···​3180·​<norm_rand@plt>69 ····​3830:​»       ​e9·​4b·​f9·​ff·​ff·······»       ​jmpq···​3180·​<norm_rand@plt>
70 ····​3835:​»       ​66·​66·​2e·​0f·​1f·​84·​00·»       ​data16·​nopw·​%cs:​0x0(%rax,​%rax,​1)​70 ····​3835:​»       ​66·​66·​2e·​0f·​1f·​84·​00·»       ​data16·​nopw·​%cs:​0x0(%rax,​%rax,​1)​
71 ····​383c:​»       ​00·​00·​00·​00·71 ····​383c:​»       ​00·​00·​00·​00·
  
72 0000000000003840·​<unifrnd_@@Base>:​72 0000000000003840·​<unifrnd_@@Base>:​
73 unifrnd_()​:​73 unifrnd_()​:​
74 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​R-​rng4ftn.​c:​1374 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​R-​rng4ftn.​c:​13
75 ····​3840:​»       ​e9·​1b·​fd·​ff·​ff·······»       ​jmpq···​3560·​<unif_rand@plt>75 ····​3840:​»       ​e9·​1b·​fd·​ff·​ff·······»       ​jmpq···​3560·​<unif_rand@plt>
76 ····​3845:​»       ​66·​2e·​0f·​1f·​84·​00·​00·»       ​nopw···​%cs:​0x0(%rax,​%rax,​1)​76 ····​3845:​»       ​66·​2e·​0f·​1f·​84·​00·​00·»       ​nopw···​%cs:​0x0(%rax,​%rax,​1)​
77 ····​384c:​»       ​00·​00·​00·77 ····​384c:​»       ​00·​00·​00·
78 ····​384f:​»       ​90···················»       ​nop78 ····​384f:​»       ​90···················»       ​nop
  
79 0000000000003850·​<gk@@Base>:​79 0000000000003850·​<gk@@Base>:​
80 gk()​:​80 gk()​:​
81 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​20581 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​205
82 ····​3850:​»       ​41·​57················»       ​push···​%r1582 ····​3850:​»       ​41·​57················»       ​push···​%r15
83 ····​3852:​»       ​49·​89·​d7·············»       ​mov····​%rdx,​%r1583 ····​3852:​»       ​49·​89·​d7·············»       ​mov····​%rdx,​%r15
84 ····​3855:​»       ​41·​56················»       ​push···​%r1484 ····​3855:​»       ​41·​56················»       ​push···​%r14
85 ····​3857:​»       ​41·​55················»       ​push···​%r1385 ····​3857:​»       ​41·​55················»       ​push···​%r13
86 ····​3859:​»       ​4d·​89·​cd·············»       ​mov····​%r9,​%r1386 ····​3859:​»       ​4d·​89·​cd·············»       ​mov····​%r9,​%r13
87 ····​385c:​»       ​41·​54················»       ​push···​%r1287 ····​385c:​»       ​41·​54················»       ​push···​%r12
88 ····​385e:​»       ​55···················»       ​push···​%rbp88 ····​385e:​»       ​55···················»       ​push···​%rbp
89 ····​385f:​»       ​4c·​89·​c5·············»       ​mov····​%r8,​%rbp89 ····​385f:​»       ​4c·​89·​c5·············»       ​mov····​%r8,​%rbp
90 ····​3862:​»       ​53···················»       ​push···​%rbx90 ····​3862:​»       ​53···················»       ​push···​%rbx
91 ····​3863:​»       ​48·​83·​ec·​68··········»       ​sub····​$0x68,​%rsp91 ····​3863:​»       ​48·​83·​ec·​68··········»       ​sub····​$0x68,​%rsp
92 ····​3867:​»       ​89·​7c·​24·​2c··········»       ​mov····​%edi,​0x2c(%rsp)​92 ····​3867:​»       ​89·​7c·​24·​2c··········»       ​mov····​%edi,​0x2c(%rsp)​
93 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​21093 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​210
94 ····​386b:​»       ​4c·​8d·​64·​24·​3c·······»       ​lea····​0x3c(%rsp)​,​%r1294 ····​386b:​»       ​4c·​8d·​64·​24·​3c·······»       ​lea····​0x3c(%rsp)​,​%r12
95 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​20895 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​208
96 ····​3870:​»       ​48·​8b·​3d·​a9·​88·​00·​00·»       ​mov····​0x88a9(%rip)​,​%rdi········96 ····​3870:​»       ​48·​8b·​3d·​a9·​88·​00·​00·»       ​mov····​0x88a9(%rip)​,​%rdi········
97 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​21097 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​210
98 ····​3877:​»       ​4c·​8d·​74·​24·​2c·······»       ​lea····​0x2c(%rsp)​,​%r1498 ····​3877:​»       ​4c·​8d·​74·​24·​2c·······»       ​lea····​0x2c(%rsp)​,​%r14
99 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​20599 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​205
100 ····​387c:​»       ​48·​89·​4c·​24·​08·······»       ​mov····​%rcx,​0x8(%rsp)​100 ····​387c:​»       ​48·​89·​4c·​24·​08·······»       ​mov····​%rcx,​0x8(%rsp)​
101 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​210101 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​210
102 ····​3881:​»       ​4d·​89·​e0·············»       ​mov····​%r12,​%r8102 ····​3881:​»       ​4d·​89·​e0·············»       ​mov····​%r12,​%r8
103 ····​3884:​»       ​48·​89·​e9·············»       ​mov····​%rbp,​%rcx103 ····​3884:​»       ​48·​89·​e9·············»       ​mov····​%rbp,​%rcx
104 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​205104 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​205
105 ····​3887:​»       ​48·​8b·​9c·​24·​a0·​00·​00·»       ​mov····​0xa0(%rsp)​,​%rbx105 ····​3887:​»       ​48·​8b·​9c·​24·​a0·​00·​00·»       ​mov····​0xa0(%rsp)​,​%rbx
106 ····​388e:​»       ​00·106 ····​388e:​»       ​00·
107 ····​388f:​»       ​64·​48·​8b·​14·​25·​28·​00·»       ​mov····​%fs:​0x28,​%rdx107 ····​388f:​»       ​64·​48·​8b·​14·​25·​28·​00·»       ​mov····​%fs:​0x28,​%rdx
108 ····​3896:​»       ​00·​00·108 ····​3896:​»       ​00·​00·
109 ····​3898:​»       ​48·​89·​54·​24·​58·······»       ​mov····​%rdx,​0x58(%rsp)​109 ····​3898:​»       ​48·​89·​54·​24·​58·······»       ​mov····​%rdx,​0x58(%rsp)​
110 ····​389d:​»       ​31·​d2················»       ​xor····​%edx,​%edx110 ····​389d:​»       ​31·​d2················»       ​xor····​%edx,​%edx
111 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​208111 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​208
112 ····​389f:​»       ​48·​8b·​15·​72·​88·​00·​00·»       ​mov····​0x8872(%rip)​,​%rdx········112 ····​389f:​»       ​48·​8b·​15·​72·​88·​00·​00·»       ​mov····​0x8872(%rip)​,​%rdx········
113 ····​38a6:​»       ​48·​89·​7c·​24·​50·······»       ​mov····​%rdi,​0x50(%rsp)​113 ····​38a6:​»       ​48·​89·​7c·​24·​50·······»       ​mov····​%rdi,​0x50(%rsp)​
114 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​210114 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​210
115 ····​38ab:​»       ​4c·​89·​f7·············»       ​mov····​%r14,​%rdi115 ····​38ab:​»       ​4c·​89·​f7·············»       ​mov····​%r14,​%rdi
116 ····​38ae:​»       ​48·​89·​74·​24·​20·······»       ​mov····​%rsi,​0x20(%rsp)​116 ····​38ae:​»       ​48·​89·​74·​24·​20·······»       ​mov····​%rsi,​0x20(%rsp)​
117 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​208117 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​208
118 ····​38b3:​»       ​48·​89·​54·​24·​48·······»       ​mov····​%rdx,​0x48(%rsp)​118 ····​38b3:​»       ​48·​89·​54·​24·​48·······»       ​mov····​%rdx,​0x48(%rsp)​
119 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​210119 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​210
120 ····​38b8:​»       ​4c·​89·​e2·············»       ​mov····​%r12,​%rdx120 ····​38b8:​»       ​4c·​89·​e2·············»       ​mov····​%r12,​%rdx
121 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​206121 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​206
122 ····​38bb:​»       ​c7·​44·​24·​3c·​01·​00·​00·»       ​movl···​$0x1,​0x3c(%rsp)​122 ····​38bb:​»       ​c7·​44·​24·​3c·​01·​00·​00·»       ​movl···​$0x1,​0x3c(%rsp)​
123 ····​38c2:​»       ​00·123 ····​38c2:​»       ​00·
124 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​207124 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​207
125 ····​38c3:​»       ​48·​c7·​44·​24·​40·​00·​00·»       ​movq···​$0x0,​0x40(%rsp)​125 ····​38c3:​»       ​48·​c7·​44·​24·​40·​00·​00·»       ​movq···​$0x0,​0x40(%rsp)​
126 ····​38ca:​»       ​00·​00·126 ····​38ca:​»       ​00·​00·
127 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​210127 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​210
128 ····​38cc:​»       ​e8·​af·​fa·​ff·​ff·······»       ​callq··​3380·​<dcopy_@plt>128 ····​38cc:​»       ​e8·​af·​fa·​ff·​ff·······»       ​callq··​3380·​<dcopy_@plt>
129 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​211129 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​211
130 ····​38d1:​»       ​4d·​89·​e1·············»       ​mov····​%r12,​%r9130 ····​38d1:​»       ​4d·​89·​e1·············»       ​mov····​%r12,​%r9
131 ····​38d4:​»       ​48·​8d·​74·​24·​48·······»       ​lea····​0x48(%rsp)​,​%rsi131 ····​38d4:​»       ​48·​8d·​74·​24·​48·······»       ​lea····​0x48(%rsp)​,​%rsi
132 ····​38d9:​»       ​49·​89·​e8·············»       ​mov····​%rbp,​%r8132 ····​38d9:​»       ​49·​89·​e8·············»       ​mov····​%rbp,​%r8
133 ····​38dc:​»       ​4c·​89·​e1·············»       ​mov····​%r12,​%rcx133 ····​38dc:​»       ​4c·​89·​e1·············»       ​mov····​%r12,​%rcx
134 ····​38df:​»       ​4c·​89·​fa·············»       ​mov····​%r15,​%rdx134 ····​38df:​»       ​4c·​89·​fa·············»       ​mov····​%r15,​%rdx
135 ····​38e2:​»       ​4c·​89·​f7·············»       ​mov····​%r14,​%rdi135 ····​38e2:​»       ​4c·​89·​f7·············»       ​mov····​%r14,​%rdi
136 ····​38e5:​»       ​e8·​46·​f8·​ff·​ff·······»       ​callq··​3130·​<daxpy_@plt>136 ····​38e5:​»       ​e8·​46·​f8·​ff·​ff·······»       ​callq··​3130·​<daxpy_@plt>
137 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​212137 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​212
138 ····​38ea:​»       ​48·​8d·​44·​24·​40·······»       ​lea····​0x40(%rsp)​,​%rax138 ····​38ea:​»       ​48·​8d·​44·​24·​40·······»       ​lea····​0x40(%rsp)​,​%rax
139 ····​38ef:​»       ​48·​89·​d9·············»       ​mov····​%rbx,​%rcx139 ····​38ef:​»       ​48·​89·​d9·············»       ​mov····​%rbx,​%rcx
140 ····​38f2:​»       ​4c·​89·​ea·············»       ​mov····​%r13,​%rdx140 ····​38f2:​»       ​4c·​89·​ea·············»       ​mov····​%r13,​%rdx
141 ····​38f5:​»       ​49·​89·​c0·············»       ​mov····​%rax,​%r8141 ····​38f5:​»       ​49·​89·​c0·············»       ​mov····​%rax,​%r8
142 ····​38f8:​»       ​48·​89·​44·​24·​10·······»       ​mov····​%rax,​0x10(%rsp)​142 ····​38f8:​»       ​48·​89·​44·​24·​10·······»       ​mov····​%rax,​0x10(%rsp)​
143 ····​38fd:​»       ​8b·​7c·​24·​2c··········»       ​mov····​0x2c(%rsp)​,​%edi143 ····​38fd:​»       ​8b·​7c·​24·​2c··········»       ​mov····​0x2c(%rsp)​,​%edi
144 ····​3901:​»       ​48·​89·​ee·············»       ​mov····​%rbp,​%rsi144 ····​3901:​»       ​48·​89·​ee·············»       ​mov····​%rbp,​%rsi
145 ····​3904:​»       ​48·​8b·​44·​24·​08·······»       ​mov····​0x8(%rsp)​,​%rax145 ····​3904:​»       ​48·​8b·​44·​24·​08·······»       ​mov····​0x8(%rsp)​,​%rax
146 ····​3909:​»       ​ff·​d0················»       ​callq··​*%rax146 ····​3909:​»       ​ff·​d0················»       ​callq··​*%rax
147 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​214147 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​214
148 ····​390b:​»       ​4c·​8b·​54·​24·​20·······»       ​mov····​0x20(%rsp)​,​%r10148 ····​390b:​»       ​4c·​8b·​54·​24·​20·······»       ​mov····​0x20(%rsp)​,​%r10
149 ····​3910:​»       ​4d·​89·​e0·············»       ​mov····​%r12,​%r8149 ····​3910:​»       ​4d·​89·​e0·············»       ​mov····​%r12,​%r8
150 ····​3913:​»       ​48·​89·​e9·············»       ​mov····​%rbp,​%rcx150 ····​3913:​»       ​48·​89·​e9·············»       ​mov····​%rbp,​%rcx
151 ····​3916:​»       ​4c·​89·​e2·············»       ​mov····​%r12,​%rdx151 ····​3916:​»       ​4c·​89·​e2·············»       ​mov····​%r12,​%rdx
152 ····​3919:​»       ​4c·​89·​f7·············»       ​mov····​%r14,​%rdi152 ····​3919:​»       ​4c·​89·​f7·············»       ​mov····​%r14,​%rdi
153 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​212153 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​212
154 ····​391c:​»       ​f2·​0f·​11·​44·​24·​18····»       ​movsd··​%xmm0,​0x18(%rsp)​154 ····​391c:​»       ​f2·​0f·​11·​44·​24·​18····»       ​movsd··​%xmm0,​0x18(%rsp)​
155 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​214155 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​214
156 ····​3922:​»       ​4c·​89·​d6·············»       ​mov····​%r10,​%rsi156 ····​3922:​»       ​4c·​89·​d6·············»       ​mov····​%r10,​%rsi
157 ····​3925:​»       ​e8·​56·​fa·​ff·​ff·······»       ​callq··​3380·​<dcopy_@plt>157 ····​3925:​»       ​e8·​56·​fa·​ff·​ff·······»       ​callq··​3380·​<dcopy_@plt>
158 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​215158 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​215
159 ····​392a:​»       ​4d·​89·​e1·············»       ​mov····​%r12,​%r9159 ····​392a:​»       ​4d·​89·​e1·············»       ​mov····​%r12,​%r9
160 ····​392d:​»       ​48·​8d·​74·​24·​50·······»       ​lea····​0x50(%rsp)​,​%rsi160 ····​392d:​»       ​48·​8d·​74·​24·​50·······»       ​lea····​0x50(%rsp)​,​%rsi
161 ····​3932:​»       ​49·​89·​e8·············»       ​mov····​%rbp,​%r8161 ····​3932:​»       ​49·​89·​e8·············»       ​mov····​%rbp,​%r8
162 ····​3935:​»       ​4c·​89·​e1·············»       ​mov····​%r12,​%rcx162 ····​3935:​»       ​4c·​89·​e1·············»       ​mov····​%r12,​%rcx
163 ····​3938:​»       ​4c·​89·​fa·············»       ​mov····​%r15,​%rdx163 ····​3938:​»       ​4c·​89·​fa·············»       ​mov····​%r15,​%rdx
164 ····​393b:​»       ​4c·​89·​f7·············»       ​mov····​%r14,​%rdi164 ····​393b:​»       ​4c·​89·​f7·············»       ​mov····​%r14,​%rdi
165 ····​393e:​»       ​e8·​ed·​f7·​ff·​ff·······»       ​callq··​3130·​<daxpy_@plt>165 ····​393e:​»       ​e8·​ed·​f7·​ff·​ff·······»       ​callq··​3130·​<daxpy_@plt>
166 /​build/​1st/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​src/​covOPW.​c:​216166 /​build/​2/​r-​cran-​rrcov-​1.​4-​9/​2nd/​src/​covOPW.​c:​216
167 ····​3943:​»       ​48·​8b·​44·​24·​10·······»       ​mov····​0x10(%rsp)​,​%rax167 ····​3943:​»       ​48·​8b·​44·​24·​10·······»       ​mov····​0x10(%rsp)​,​%rax
168 ····​3948:​»       ​48·​89·​d9·············»       ​mov····​%rbx,​%rcx168 ····​3948:​»       ​48·​89·​d9·············»       ​mov····​%rbx,​%rcx
169 ····​394b:​»       ​4c·​89·​ea·············»       ​mov····​%r13,​%rdx169 ····​394b:​»       ​4c·​89·​ea·············»       ​mov····​%r13,​%rdx
170 ····​394e:​»       ​48·​89·​ee·············»       ​mov····​%rbp,​%rsi170 ····​394e:​»       ​48·​89·​ee·············»       ​mov····​%rbp,​%rsi
171 ····​3951:​»       ​8b·​7c·​24·​2c··········»       ​mov····​0x2c(%rsp)​,​%edi171 ····​3951:​»       ​8b·​7c·​24·​2c··········»       ​mov····​0x2c(%rsp)​,​%edi
Max diff block lines reached; 617932/625052 bytes (98.86%) of diff not shown.
941 B
stderr from `readelf --wide --decompress --hex-dump=.gnu_debuglink {}`:
readelf: Error: no .dynamic section in the dynamic segment
stderr from `readelf --wide --decompress --hex-dump=.gnu_debuglink {}`:
readelf: Error: no .dynamic section in the dynamic segment
    
Offset 1, 7 lines modifiedOffset 1, 7 lines modified
  
1 Hex·​dump·​of·​section·​'.​gnu_debuglink':​1 Hex·​dump·​of·​section·​'.​gnu_debuglink':​
2 ··​0x00000000·39306533·34336361·63626137·​32656666·90e343cacba72eff2 ··​0x00000000·61346661·62343365·33376661·​39643265·a4fab43e37fa9d2e
3 ··​0x00000010·​33376432·​36306265·63663763·​37323765·​37d260becf7c727e3 ··​0x00000010·​30666161·​32363234·​31643631·61363037·​0faa26241d61a607
4 ··​0x00000020·61663935·33342e64·​65627567·​00000000·af9534.​debug.​.​.​.​4 ··​0x00000020·34343831·65332e64·​65627567·​00000000·4481e3.​debug.​.​.​.​
5 ··​0x00000030·531e2e46····························S.​.​F5 ··​0x00000030·db4365c9····························.​Ce.​
  
2.5 KB
r-cran-rrcov-dbgsym_1.4-9-1_amd64.deb
367 B
file list
    
Offset 1, 3 lines modifiedOffset 1, 3 lines modified
1 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0········​0········​0········​4·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​debian-​binary1 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0········​0········​0········​4·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​debian-​binary
2 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0········​0········​0······​536·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​control.​tar.​xz2 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0········​0········​0······​536·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​control.​tar.​xz
3 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0········​0········​0····​46272·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​data.​tar.​xz3 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0········​0········​0····​46276·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​data.​tar.​xz
653 B
control.tar.xz
625 B
control.tar
377 B
./control
    
Offset 5, 8 lines modifiedOffset 5, 8 lines modified
5 Architecture:​·​amd645 Architecture:​·​amd64
6 Maintainer:​·​Debian·​R·​Packages·​Maintainers·​<r-​pkg-​team@alioth-​lists.​debian.​net>6 Maintainer:​·​Debian·​R·​Packages·​Maintainers·​<r-​pkg-​team@alioth-​lists.​debian.​net>
7 Installed-​Size:​·​627 Installed-​Size:​·​62
8 Depends:​·​r-​cran-​rrcov·​(=·​1.​4-​9-​1)​8 Depends:​·​r-​cran-​rrcov·​(=·​1.​4-​9-​1)​
9 Section:​·​debug9 Section:​·​debug
10 Priority:​·​optional10 Priority:​·​optional
11 Description:​·​debug·​symbols·​for·​r-​cran-​rrcov11 Description:​·​debug·​symbols·​for·​r-​cran-​rrcov
12 Build-​Ids:​·1a90e343cacba72eff37d​260becf7c727eaf953412 Build-​Ids:​·f6a4fab43e37fa9d2e0fa​a26241d61a6074481e3
226 B
./md5sums
30.0 B
./md5sums
Files differ
178 B
line order
    
Offset 1, 1 lines modifiedOffset 1, 1 lines modified
1 usr/​lib/​debug/​.​build-​id/​1a/​90e343cacba72eff37d26​0becf7c727eaf9534.​debug1 usr/​lib/​debug/​.​build-​id/​f6/​a4fab43e37fa9d2e0faa2​6241d61a6074481e3.​debug
1.43 KB
data.tar.xz
1.41 KB
data.tar
1.39 KB
file list
    
Offset 1, 10 lines modifiedOffset 1, 10 lines modified
1 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​1 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​
2 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​2 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​
3 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​3 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​
4 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​debug/​4 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​debug/​
5 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​debug/​.​build-​id/​5 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​debug/​.​build-​id/​
6 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​debug/​.​build-​id/​1a/​6 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​debug/​.​build-​id/​f6/​
7 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​····​53024·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​debug/​.​build-​id/​1a/​90e343cacba72eff37d26​0becf7c727eaf9534.​debug7 -​rw-​r-​-​r-​-​···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​····​53016·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​lib/​debug/​.​build-​id/​f6/​a4fab43e37fa9d2e0faa2​6241d61a6074481e3.​debug
8 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​share/​8 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​share/​
9 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​share/​doc/​9 drwxr-​xr-​x···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​share/​doc/​
10 lrwxrwxrwx···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​share/​doc/​r-​cran-​rrcov-​dbgsym·​-​>·​r-​cran-​rrcov10 lrwxrwxrwx···​0·​root·········​(0)​·​root·········​(0)​········​0·​2019-​11-​28·​09:​38:​22.​000000·​.​/​usr/​share/​doc/​r-​cran-​rrcov-​dbgsym·​-​>·​r-​cran-​rrcov