dmraid/dmraid-1.0.0.rc16.3-11-x86_64.pkg.tar.xz build reproducible in our test framework:
5471513eda50a3c3127f5f6665d40c4bb4458d881e6f22e7fd4301dc37c848ba dmraid-1.0.0.rc16.3-11-x86_64.pkg.tar.xz
6116da41d27c03834c866e87a537a73b7ac703b136bcd7184d624f4e89ed3aca dmraid-1.0.0.rc16.3-11-x86_64.pkg.tar.xz-b1.BUILDINFO.txt
6116da41d27c03834c866e87a537a73b7ac703b136bcd7184d624f4e89ed3aca dmraid-1.0.0.rc16.3-11-x86_64.pkg.tar.xz-b2.BUILDINFO.txt